VeriFIT

Research group

Use of AI

Research and development

Technology

Software development

Target Market

Aerospace
Automotive, transportation and logistics
Education
Božetěchova 2, 61266 Brno
VeriFIT je skupinou výzkumníků a studentů z FIT VUT. Výzkumné zaměření skupiny zahrnuje statickou analýzu kódu, formální analýzu a verifikaci, dynamickou analýzu a testování, modelem řízený návrh a analýzu a také automatickou syntézu systémů dle zadané specifikace. Další významnou částí zaměření skupiny jsou efektivní metody práce s automaty a logikami a jejich aplikace např. v automatických rozhodovacích procedurách, verifikaci, vyhledávání v textu, analýze síťového provozu apod. Skupina se zabývá základním výzkumem v uvedených oblastech, ale také vývojem nástrojů založených na zkoumaných metodách a jejich aplikacemi.
VeriFIT is a group including researchers and students from the Faculty of Information Technology of Brno University of Technology. Research interests of the group include static code analysis, formal analysis and verification, dynamic analysis and testing, model-based design and analysis, as well as automated synthesis wrt a given specification. Another important research direction of the group covers research on efficient methods of dealing with automata and logics and their applications in automatic decision procedures, verification, searching in text, network traffic analysis, etc. The group is involved in basic research in the described areas as well as in development of tools based on the studied methods and their applications.