ARBO Technologies, s.r.o.

Company

Use of AI

Demonstration/Use case

Technology

AI / Machine learning
Big data / Analytics / BI / Blockchain
Computers and mobile phones devices / Hardware
Digitalization and automation / Robotic process automation
IoT / Industrial IoT
Software development

Target Market

Environment
Government / Public Services
Smart city and urban mobility
Test and measurement instrumentation
Purkyňova 649/127, 61200 Brno
IČO: 09949739
Obecně platí že čím starší strom v přírodě roste, tím větší má hodnotu pro společnost. Naším posláním je pomocí práce s daty docílit toho, aby se v okolí lidských obydlí mohly stromy dožívat co nejvyššího věku. Nikoliv však na úkor jejich bezpečnosti.
Prostřednictvím svých produktů zlevňujeme, prohlubujeme a zefektivňujeme sběr, zpracování a vyhodnocování dat o mimolestní zeleni. Tím pomáháme specialistům doručovat kvalitnější služby vlastníkům a správcům stromů. Neuronové sítě a strojové učení používáme napříč našimi produkty ke dvěma účelům.
1) k automatickému určování druhu a stavu stromů,
2) ke zvýšení efektivity a automatizaci klasifikace dat
In general, the older a tree grows in nature, the greater its value to society. Our mission is to work with tree data to increase the chances for the trees to grow as old as possible. However, not at the expense of their safety.
Through our products, we reduce the cost, deepen and streamline the collection, processing and evaluation of data on urban greenery. In this way, we help specialists deliver better services to tree owners and managers.
We use neural networks and machine learning across our products for two purposes.
1) to automatically determine the type and condition of trees,
2) to increase efficiency and automate data classification