BUT EHW@FIT

Research group

Technology

AI / Machine learning
Computers and mobile phones devices / Hardware
Digitalization and automation / Robotic process automation
IoT / Industrial IoT

Target Market

Electronics and sensors
Božetěchova 1/2, 61266 Brno
Výzkumná skupina Evolvable Hardware byla založena na Fakultě informačních technologií VUT v Brně v roce 2005 a zabývá se biologií inspirovanými výpočetními metodami (genetickým programováním, celulárními automaty, neuronovými sítěmi), evolučním návrhem obvodů a aproximativním počítáním. Je známá svými novými návrhy HW a SW komponent, které byly automatizovaně vytvořeny pomocí evolučních algoritmů (šest medailí ze soutěží Humies na konferencích GECCO 2008 - 2018), vytvářením knihoven aproximativních obvodů (Best IP Award na DATE 2017) a akcelerátory evolučních systémů v FPGA. Výzkumná skupina je nepřetržitě zapojena do řešení projektů základního výzkumu. Jeden z nich „Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů“ byl oceněn Cenou předsedkyně GAČR v r. 2017. Člen týmu Dr. Vojtěch Mrázek získal prestižní cenu Česká hlava 2019 (kategorie Doctorandus).
The Evolvable Hardware research group was established at the Faculty of Information Technology, Brno University of Technology in 2005 and specializes itself in bio-inspired computing (genetic programming, cellular automata, neural networks), evolutionary circuit design, and approximate computing. It has been known for novel designs of HW and SW components that are automatically created using evolutionary algorithms (six medals from the Humies competitions at GECCO 2008 – 2018 conferences), development of libraries of approximate circuits (Best IP Award at DATE 2017), and FPGA accelerators of evolvable systems. The research group has continuously been involved in basic research projects. One of them „Advanced methods for evolutionary design of complex digital circuits” was awarded with the Czech Science Foundation President Award in 2017. Our team member Vojtěch Mrázek was awarded with the highest Czech research award – Czech Head 2019 (Doctorandus).