BUT Graph@FIT

Research group

Use of AI

Research and development

Technology

AI / Machine learning
Computers and mobile phones devices / Hardware
Cybersecurity
IoT / Industrial IoT
Navigation / Localization / GIS
Robotics
Sensors
Vision / Augmented and Virtual Reality / Image recognition / Optics

Target Market

Automotive, transportation and logistics
Creative industries (Media / Entertainment)
Education
Electronics and sensors
ICT 
Smart city and urban mobility
Božetěchova 2, 612 66 Brno
Skupina Graph@FIT sdružuje výzkumníky se zájmem o počítačovou grafiku i zpracování obrazu a počítačové vidění. V oblasti počítačové grafiky se zaměřuje na výzkum a aplikace algoritmů modelování a realistického zobrazování scény včetně rozsáhlých a distribuovaných scén, v oblasti zpracování obrazu a vidění na detekci a rozpoznávání objektů, zjišťování vlastností scény, zpracování dat z více kamer včetně reidentifikace objektů, ale i na úlohy geometrického charakteru, úlohy zpracování obrazu jako signálu, ale i další aplikačně zaměřené úlohy, to vše s využitím technik umělé inteligence a strojového učení. Dále se Graph@FIT věnuje akcelerace výpočtů v hardware. Skupina vyučuje několik kursů určených všem studentům FIT a též specializované kursy v navazujícím magisterském studiu i v doktorském studiu.
Skupina počítačové grafiky se zaměřuje na aplikační oblasti silniční dopravy, kontroly kvality v průmyslu, ale i "smart cities", medicínské aplikace, IoT a I4.0 a využívá k tomu kromě standardní výpočetní techniky i mobilní a embedded systémy včetně programovatelného hardware, ale i superpočítačovou techniku, zejména v oblasti umělé inteligence a strojového učení.
The Graph@FIT group joins researchers interested in computer graphics as well as image processing and computer vision. In the field of computer graphics, it focuses research and applications of algorithms modelling and realistic rendering including large and distributed scenes, in the field of image processing and vision on detection and recognition of objects, understanding features of scenes, processing of data from multiple cameras,and also on geometrical tasks, processing image as a signal, and other application related tasks, all using methods of artificial intelligence and machine learning. Graph@FIT further focuses acceleration of processing in hardware. The group is responsible for teaching of several courses for all FIT students and also specialised courses in the M.Sc. programme as well as doctoral programme.
The group focuses applications especially in the fields of road traffic, quality inspection in industry, but also smart cities, medical application,IoT and I4.0 and uses, besides standard computers, also mobile and embedded systems including programmable hardware but also supercomputing technology, especially in the field of artificial intelligence and machine learning.